โปรแกรม  Netcut 2.0
เป็นโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนระบบเครือข่าย  (LAN)


หมายเหตุ
เทคนิคของ โปรแกรม Netcut เป็นการใช้จุดอ่อนของ ARP Protocol
ในการควบคุมเครื่อง Clients

การทำงาน โปรแกรม Netcut
เมือติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

 1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Netcut ไปอยู่ในระบบ LAN (มีสายหรือ ไร้สายก็ได้)

  โปรแกรม Netcut จะทำการ Scan เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ LAN
  โดยการตรวจสอบ IP และร้องขอ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ
 2. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ LAN ที่จะทำการปิดการให้บริการอินเทอร์เน็ต
  กดปุ่มปิด (Cut Off)

  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูก Cut off จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในทันที

 3. เมือต้องการเปิดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูก Cut off สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็เพีย
  งเลือก Resume


  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูก Cut off ภายหลังจาก Resume ก็สามารถทำงานได้ทันที่

การป้องกัน Netcut

กรณีที่ใช้อุปกรณ์ SGC ia Internet Room service สามารถป้องกันการ Cut off จากโปรแกรม Netcut ได้
และ/หรือ          
ป้องกันการ Cut off จากโปรแกรม Netcut ได้ นำโปรแกรม Antinetcut ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบ LAN ทั้งหมด
สามารถ Download โปรแกรม Antinetcut ได้ที่
http://www.download.com/Anti-Netcut/3000-2085_4-10584471.html
หรือ โปรแกรม Anti ARP
สามารถ Download โปรแกรม Anti Arp ได้ที่
http://www.antiarp.com/English/e_download.htm

การตรวจสอบ และค้นหา ว่าใครเป็นผู้ใช้ Netcut ในระบบ LAN และ Wireless
 เมือติดตั้งโปรแกรม Anti Netcut เรียบร้อยแล้ว จะมี Icon รูปคล้ายไก่ ที่ Task Barสามารถ Download Anti ARP มาใช้งาน

โดยโปรแกรม Anti ARP และ Anti Netcut จะสามารถป้องกัน Netcut หรือ การโจมตีโดย ARP ได้และสามารถค้นหาได้ว่าใครเป็นคน โจมตีโดย ARP นี้ โดยทราบ IP และ Mac Address เมือเราทราบข้อมูลเหล่านี้ แล้ว ก็สามารถดำเนินแจ้งให้ผู้ดูแลระบบได้ว่า IP หรือ Mac Address เป็นของใคร

การค้นหา IP และ Mac Address โดย SGC is

รายละเอียดการ Monitor Clients ของ SGC is


พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Netcut

มาตรา 10 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำการของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือ รบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ    

 
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solution ต่างของ SGC ia ได้ที่ Click here
SGC Network Co., Ltd 69, Cholprathan RD. T.Suthep A.Muang, Chiangmai 50200
Tel +66-53-218845, 218851 Fax+ 66-53-218893
Branch Bangkok : Software Park Thailand, Software Business Incubatin Center National Science and Technology Development Agency,
99/31 Software Park Building Floor 5 Chaengwattana Rd., Pakkred, Nornthaburi 11120,Thailand
Tel : +66-2-583-9992 Ext 1509-1510 Fax : +66-2-583-2884
Copyright 2004-2015 © SGC Network. All Rights Reserved.