Aboutus Certification How to Buy Dealer Zone Apply Job Contact us  
 
SGC Products
==============
Internet Solution
Sniff-Log
=============
Realestate Solution
Building Ware
Condominium
House
Purchase
Our Clients
 
 
     
สมัครงาน

             SGC Network มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้

Marketing Executive             คลิก ---> สมัครงาน
  - ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง อายุ 22-35 ปี
  - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  - มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต รับส่ง e-mail เล่น อินเตอร์เน็ตได้
- รักความก้าวหน้า พร้อมเติบโตพร้อมกับบริษัทฯ
  - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา
  - ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้บางครั้ง คราว
  - มีใบขับขี่ และยานพาหนะ
  - มีเงินเดือนประจำ และเงินสนับสนุนทางด้านการตลาด พร้อมโบนัสพิเศษ
- มีโอกาสเดินทางไปช่วยงานแสดงสินค้าต่างประเทศ
 
โปรแกรมเมอร์ / Software Engineer           คลิก ---> สมัครงาน
  - ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง อายุ 22-35 ปี
  - ปริญญาตรี
- มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยภาษา C หรืออื่นๆ ที่คิดว่าเจ๋ง
  - มีความรู้ทางด้าน Linux และเคยพัฒนาโปรแกรม Open Source
- มีความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรมทางด้านการแสดงผลภาพ หรือ Multimedia จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องการเจริญ ก้าวหน้าไปพร้อมบริษัทฯ
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี หรือ ดีมาก
  - สามารถเดินทางไปต่างประเทศ/กรุงเทพฯในบางครั้งได้
  - พร้อมกับการทำงานตามระบบมาตราฐานต่าง (ทำเอกสาร)
  - ไม่อยากทำงาน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น ใน Office แต่สามารถทำงาน 7 วัน ที่ไหนก็ได้ในโลก และพร้อมกับการว่างงานทั้ง 7 วัน
  - มีเงินเดือนประจำ /โบนัส /เบี้ยขยัน /พิจารณาเงินเดือนขึ้นทุก 3 เดือน

เลขานุการฝ่ายขาย           คลิก ---> สมัครงาน
  - ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง อายุ 22-35 ปี
  - ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
- สถานะภาพโสด
  - มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ รับส่ง e-mail เล่น อินเตอร์เน็ตได้
- มีไหวพริบดี สามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- รักความก้าวหน้า พร้อมเติบโตพร้อมกับบริษัทฯ
  - สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ และ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และ ทำหน้าที่เป็นธุรการได้
  - มีใบขับขี่ และยานพาหนะ
  - มีเงินเดือนประจำ
 
 
SGC Service Co., Ltd  E-mail : info@sgc.co.th Tel +66-53-286-611, +66-82-033-3378 Fax +66-2-9428900, +66-2-9030080 Ext. 2269
Copyright 2004-2015 © SGC Network. All Rights Reserved.