Aboutus Certification How to Buy Dealer Zone Apply Job Contact us  
 
 
SGC Products
==============
Internet Solution
Sniff-Log
=============
Realestate Solution
Building Ware
Condominium
House
Purchase
Our Clients
 
 
     
 
 
 

FAQ

Sniff- Log

คำถามที่พบบ่อย  Sniff- Log

    A : เปลี่ยนชื่อจาก SGC Sniffer เป็น Sniff-Log ทำไม

ที่ตั้งชื่อ SGC Sniffer เนื่องจากต้องการให้ง่ายต่อการทราบหลักการทำงานของโปรแกรม ระบบ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ฯ นี้ว่าทำงานแบบ Sniff Log File แต่จากการที่ ทาง SGC Network นำโปรแกรม ดังกล่าวไปให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารพิจารณาเพื่อรับรองการทำงานว่าตรงตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แล้ว ทางกระทรวงฯ แจ้งว่าชื่ออาจไม่เหมาะสม ส่วนระบบอื่นๆ สามารถรองรับพรบ.ได้ เพราะ ปัจจุบันทาง SGC Sniffer ได้พัฒนาเป็นตัวจัดเก็บ Log file แบบ Centralize Log Server และ Sniff Log File ในตัวเดียวกัน ทำให้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจวิธีการทำงานจึงขอเปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสม เป็น Sniff - Log

Top
    A : ทำไมต้องรอโปรแกรม Sniff- Log ด้วย หรือว่าตอนนี้โปรแกรมยังไม่เสร็จหรือ

โปรแกรม Sniff- Log ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว (แต่การพัฒนายังไง ก็ไม่มีวันหมดสิ้น) แต่ที่ให้รอเนื่องจากตอนนี้ได้ทำเรื่อง Sniff- Log ไปยัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อขอรับรองว่าการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ Sniff- Log ถูกต้องครบถ้วน(ในกฏหมายปัจจุบัน)
ปัจจุบันทางบริษัทฯได้ทำให้ โปรแกรม Sniff-Log เป็น Freeware และ Open source ที่ให้บริการแก่บริษัท ห้างร้านที่สนใจ นำไปใช้งาน ได้ โดยไม่เสียค่าลิชสิทธิ์ สิทธิ์ในการใช้โปรแกรม แต่ขอทำทะเบียนผู้ใช้งาน (เนื่องจากเทคนิคที่ใช้บางส่วนเป็น Sniffer) และต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งานเพื่อสะดวกในการให้บริการ และการ Upgrade ต่อไป

Top
     A : ทำไม Sniff- Log เป็น Freeware

ในฐานะที่บริษัท เอสจีซี เน็ตเวอร์ค จำกัดเป็นบริษัทของคนไทย และพนักงานทุกคนสำนึกในการทดแทนพระคุณของแผ่นดิน เมือโอกาสมาถึงการทำเรื่องที่ ทางบริษัท ถนัดทางด้าน Network Application และสามารถทำอะไรเพื่อประเทศชาติหรือ พี่น้องชาวไทยได้ก็ ช่วยๆกันทำ ตามความสามารถและทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ของพนักงานและบริษัท เอสจีซี เน็ตเวอร์ค จำกัด (แต่ปัจจุบันไม่มีงบประมาณเผยแพร่)

Top
     A : Sniff- Log เป็นโปรแกรมแบบไหนช่วยอธิบายหน่อย

Sniff- Log ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรม Open Source ( Debian) ตระกูลเดียวกับ Ubuntu เป็นระบบปฏิบัติการ และ พัฒนาเพิ่มในส่วน Sniffer เพื่อเป็นการจับ package internet ตาม policy ให้สอดคล้องกับ การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยพัฒนาระบบ Sniff- Log เป็นระบบ Passive mode คือไม่ทำการ Active กับระบบ Network เพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง โดยไม่รบกวนระบบ Network ทีมีอยู่เพราะ Sniff- Log ทำหน้าที่ดู Traffice อย่างเดียว (เปรียบสเมือน กล้องวงจรปิด) และ นำ Webmin และ ntop มาเพื่อเป็นรายงานเรื่องการจราจรของระบบ Network นั้นด้วย และอื่นๆอีกหลายอย่างต่อไปในอนาคต

Top
     A : แล้วจะไป Down load โปรแกรม Sniff- Log ได้ที่ไหน

Sniff- Log ตอนนี้ รวมขนาด File 5 โปรแกรม ทั้งหมดประมาณ 1,000 MB และคาดว่าเมือได้รับการอนุเคราะห์การตรวจสอบความถูกต้องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรียบร้อย ก็จะทำการรวบรวมโปรแกรมเข้าเป็นชุด Kid เพื่อจัดทำเป็น CD-ROM ให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเพื่อใช้งานต่อไป
(ขอทางกระทรวงฯแล้วไม่ได้รับงบประมาณ )
ทำให้ตอนนี้ ทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือจาก SIPA (เชียงใหม่) ,คณะวิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Nectec (Open Source) และขอคำแนะนำจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิด ทางเทคโนโลยี) เพื่อเปิด Open Lab ในการร่วมมือในการพัฒนา Sniff-Log ต่อไปในอนาคต และ ขอความอนุเคราะห์จาก บริษัทฯห้างร้านต่างๆ ที่พอมีงบประมาณช่วย เสียค่าบริการ( Service) เมือต้องการใช้ชุดโปรแกรม Snif-Log จะเป็นการทำให้โปรแกรมนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ ต่อไป

Top
     A : ถ้าอยากใช้ Sniff- Log ปัจจุบันจะทำอย่างไร เพราะ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้แล้ว

ตอนนี้ทางบริษัท เอสจีซี เน็ตเวอร์ค จำกัด ร่วมกับ SIPA (เชียงใหม่) เริ่มมีการจัดสัมนาเรื่องเตรียมความพร้อมกับเกี่ยวกับ Log file ตามพรบ ฯ นี้ พร้อมทั้งจัด Work Shop สำหรับการลงโปรแกรม และใช้งาน เป็นลักษณะ Pilot Project กับบริษัทฯ หน่วยงาน และสถานที่ราชการ เรียบร้อยแล้ว ทำให้ ท่านที่ต้องการโปรแกรมสามารถติดต่อได้ที่ info@sgc.co.th เพราะทางบริษัทฯยังขาดงบประมาณในการจัดทำ โปรแกรมในรูปแบบ kid และคู่มือรวมถึงการเผยแพร่ และบริการหลังการขายทำให้ ทางบริษัทฯคิดว่าบริการ (เฉพาะค่าแรง) ในการติดตั้งระบบโปรแกรม

Top

คุณลักษณะเบื้องต้นของ Sniff- Log

ผู้ผลิต


บริษัท เอสจีซี เน็ตเวอร์ค จำกัด
อีเมล์ : info@sgc.co.th เวปไซต์ : http://www.sgc.co.th
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click here

 
SGC Service Co., Ltd  E-mail : info@sgc.co.th Tel +66-53-286-611, +66-82-033-3378 Fax +66-2-9428900, +66-2-9030080 Ext. 2269
Copyright 2004-2015 © SGC Network. All Rights Reserved.